Chính sách bảo mật của chúng tôi mô tả quy trình chúng tôi áp dụng để thu thập, lưu giữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của khách hàng qua website của mình. Chúng tôi đặt cam kết cao nhất trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, cùng với việc nỗ lực không ngừng và áp dụng các biện pháp thích đáng nhằm đảm bảo rằng thông tin khách hàng cung cấp trong quá trình truy cập website của chúng tôi được an toàn và được bảo vệ khỏi sự xâm nhập không phù hợp.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm hoàn toàn việc ngăn chặn mọi hành vi truy cập không được phép. Trong những tình huống mà việc truy cập không được phép vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tình trạng tranh cãi, khiếu nại hay thiệt hại nào xuất phát từ hoặc có liên quan đến việc truy cập không hợp lệ đó.